نمایش موارد بر اساس برچسب: استخدام منشی و پذیرش مرکز درمانی نیکوکاری تبریز اذرنجات

مرکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل آذرنجات

در نظر دارد جهت تکمیل پرسنل امور مراقبتی از بیماران و سالمندان در منزل از افزاد واجد شرایط استخدام نماید.

منتشرشده در اخبار