متخصصین

متخصصین و پرسنل شرکت

تیم پرستاری مرکز آذرنجات بدنه اصلی شرکت بوده و در این بخش سعی ما بر این هست که لیست پرستارها به همراه جزئیات تخصص آنها ارائه گردد.