نمایش موارد بر اساس برچسب: استخدام حوزه سلامت در تبریز

مرکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل آذرنجات

در نظر دارد جهت تکمیل پرسنل امور مراقبتی از بیماران و سالمندان در منزل از افزاد واجد شرایط استخدام نماید.

منتشرشده در اخبار

استخدام مرکز هلدینگ خدماتدرمانی آذرنجات تبریز

با مجوزهای رسمی از وزارت بهداشت و درمان تبریز و مجوز پشتیبانی و تامین نیروی انسانی از وزارت صنایع و معادن و مجوز صلاحیت از وزارت کار و رفاه اجتماعی به صورت قرارداد مشارکتی و کارگری و کارفرمایی دعوت به همکاری مینماید:

منتشرشده در اخبار